This job has expired

Assistant Director of People & Culture

Employer
Coleg y Cymoedd
Location
Rhondda campus (But may be required to work at our Aberdare, Nantgarw and Ystrad Mynach campus)
Salary
£39,402 - £46,248
Closing date
6 Aug 2021

View more

Sector
Education
Job Type
HR (General)
You need to sign in or create an account to save a job.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl i'w weithwyr rannu ei ymrwymiad. 

Mae gennym ddau gyfle cyffrous yn y Tîm Pobl a Diwylliant yng Ngholeg y Cymoedd. 

Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n gwerthfawrogi eich cyfraniad, yn cefnogi eich datblygiad personol ac yn eich herio i wneud eich gorau glas i'n dysgwyr. 

Y SWYDD 

SWYDD 1 – CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL POBL A DIWYLLIANT 

Mae gennym gyfle cyffrous i Gyfarwyddwr Cynorthwyol ymuno â'n tîm Pobl a Diwylliant arobryn. Lleolir y swydd ar ein Campws y Rhondda a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni mewn swydd sy’n llawn amser ac yn barhaol ac yn derbyn nifer o fuddion a chyflog cystadleuol o £39402 i £46248 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyderus wrth gynnig cyngor o safon ar bolisi a phrosesau yn ymwneud â Phobl; creu cysylltiadau â rhanddeiliaid allweddol gyda’r gallu i integreiddio'n ddi-dor â'u maes cyfrifoldeb busnes. Lleolir y swydd yn yr Adran Pobl a Diwylliant a byddwch yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Pobl a Diwylliant wrth greu a gweithredu cynlluniau adrannol. Hefyd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddadansoddeg pobl a datblygu a chynllunio sefydliadol. O'r herwydd, mae angen i'r ymgeisydd delfrydol fod yn bragmatig ac yn meddu ar ymagwedd at weithio sy'n canolbwyntio ar atebion. Hefyd, mae meddu ar farn gadarn yn allweddol i lwyddiant y rôl hon. 

SWYDD 2 – PARTNER BUSNES – POBL A DIWYLLIANT (SIARADWR CYMRAEG) 

Mae gennym gyfle cyffrous i Bartner Busnes ymuno â'n Tîm Pobl a Diwylliant arobryn. Lleolir y swydd ar Gampws y Rhondda a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni mewn swydd sy’n llawn amser ac yn barhaol ac yn derbyn nifer o fuddion a chyflog cystadleuol o £24243 i £26622 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyderus wrth gefnogi swyddogaeth graidd ‘Pobl’ nifer o dimau ar draws y coleg. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhugl yn y Gymraeg a byddant yn cefnogi agenda’r Gymraeg yn y coleg. O'r herwydd, bydd yr ymgeisydd delfrydol yn uchelgeisiol, yn weithgar ac yn angerddol am hyrwyddo arfer da. 

Y SEFYDLIAD 

Mae'n gyfnod cyffrous iawn i Goleg y Cymoedd - mae canlyniadau dysgwyr wedi gwella’n sylweddol, gydag enghreifftiau o ymarfer sy’n arwain y sector mewn rhai ysgolion, a rhaglenni academaidd a galwedigaethol yn ennill canlyniadau sy’n cydfynd â’r cymaryddion cenedlaethol. Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd gan gynnwys dau gampws newydd yn Aberdâr a Nantgarw a nifer o ganolfannau rhagoriaeth sy'n benodol i ddiwydiant arbennig, a gefnogir gan ystod o gyflogwyr proffil uchel.  

Ni fyddai llwyddiant y coleg yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad ein gweithwyr ac mae'r tîm Pobl a Diwylliant yn gweithio'n galed i sicrhau bod Coleg y Cymoedd yn lle da i weithio. Cydnabuwyd hyn drwy amryw wobrau ac anrhydeddau, gan gynnwys Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP), Safon Iechyd Corfforaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall ar gyfer Cydraddoldeb LHDT.

Y LLEOLIAD 

Campws y Rhondda (gyda hyblygrwydd i weithio am ran o'r wythnos o gampysau eraill). 

Mae Campws y Rhondda, Llwynypia, oddeutu 15 milltir i'r gogledd o Gaerdydd. Mae'n hawdd cyrraedd y campws mewn car, ar fws neu ar drên. Mae'r Rhondda yn rhan o Fwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac mae'n enwog am hanes ei byllau glo. Nid yw’r campws yn bell o dref Treorci, a enillodd y wobr Stryd Fawr y Flwyddyn 2020. I'r rhai sydd am adleoli, mae gan y Rhondda brisiau tai fforddiadwy iawn hefyd. 

SWYDD 1 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Cynorthwyo Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant wrth greu a gweithredu cynlluniau adrannol, gan gynnwys adnabod anghenion yr adran a’r coleg a sefydlu cynlluniau gweithredu. 

GOFYNION ALLWEDDOL 

 • Yn gymwys hyd at lefel Gradd mewn AD neu Lefel 5 CIPD 
 • Profiad o weithio mewn Tîm Pobl a Diwylliant (AD) 
 • Dealltwriaeth o'r ddeddfwriaeth gyflogaeth gyfredol 
 • Profiad o ddadansoddeg pobl neu ddatblygu a chynllunio sefydliadol 

SWYDD 2 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Bydd y Partner Busnes yn gweithio fel rhan o'r tîm Pobl a Diwylliant ac yn cynnig gwasanaeth cynghori cynhwysfawr i reolwyr a chydweithwyr ynghylch gofynion rheoli pobl o ran cytundebau, y gyfraith, polisi ac arfer gorau. 

GOFYNION ALLWEDDOL 

 • Yn gymwys hyd at Lefel 3 CIPD 
 • Profiad o weithio mewn Tîm Pobl a Diwylliant (AD) 
 • Siaradwr Cymraeg Rhugl 

YR HYN YR YDYM YN EI GYNNIG  

Mae'r coleg yn cynnig ystod o fuddion lles a chydbwysedd bywyd a gwaith i gydnabod a gwobrwyo'r cyfraniad hanfodol y mae ein staff yn ei wneud i'n llwyddiant a'n twf. I enwi ond ychydig, bydd gennych fynediad at:  

 • Cynlluniau pensiwn cyflog terfynol  
 • Parcio am ddim ar ein holl gampysau  
 • Aelodaeth hamdden am bris is 
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP)  
 • Gwyliau blynyddol hael  
 • Polisïau cyfeillgar i deuluoedd  
 • Mynediad at Wi-Fi a Microsoft Office 365 am ddim  
 • Gwobrau cydnabod staff  
 • Cyfleoedd i ddatblygu  

PAM Y DYLECH YMGEISIO  

 • Cyflog cystadleuol  
 • Canolfannau rhagoriaeth sy'n benodol i ddiwydiant arbennig 
 • Coleg a thîm arobryn  
 • Pecyn buddion cystadleuol iawn  
 • Cyfleoedd rhagorol ar gyfer twf a datblygiad  

AMSERLEN RECRIWTIO 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 6 Awst am 12:00 PM (rhoddir gwybod i ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ddydd Gwener 20 Awst 2021). Os na fyddwch yn clywed gan y coleg erbyn 20 Awst 2021, dylech dybio bod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro hwn. 

Cynhelir y cyfweliad ar: 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Dydd Mercher 1 Medi 2021 

Partner Busnes - Dydd Llun 6 Medi 2021 

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ac os hoffech i'r cyfweliad gael ei gynnal yn y Gymraeg, cysylltwch â jobs@cymoedd.ac.uk. 

Sylwer: Byddai'r coleg fel arfer yn casglu geirdaon cyn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad. 

SUT I WNEUD CAIS  

Llenwch bob rhan o'r ffurflen gais a'i dychwelyd at jobs@cymoedd.ac.uk   

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r Disgrifiad Swydd a'r Fanyleb Person i egluro sut mae'ch sgiliau, eich profiad a'ch rhinweddau yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd. Mae angen hanes cyflogaeth llawn, gan gynnwys manylion unrhyw fylchau mewn cyflogaeth. Peidiwch â chynnwys CV.  

Os ydych yn dymuno postio'r cais yn lle, anfonwch y cais at:  

Yr Adran Adnoddau Dynol, 

Coleg y Cymoedd,  

Campws y Rhondda, 

Llwynypia,  

Tonypandy,  

RhCT 

CF40 2TQ  

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â'r Tîm Pobl a Diwylliant ar 01443 663 201 i drefnu amser cyfleus i siarad â Julie Rees, Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant. 

I gael rhagor o wybodaeth am y coleg, edrychwch ar ein Gwefan, a’n cyfrifon Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn.  

HAWL I WEITHIO YN Y DU  

Mae adran 8 Deddf Lloches a Mewnfudo 2008 yn ei gwneud yn drosedd i gyflogwr gyflogi gweithiwr newydd y mae eu statws mewnfudo yn eu hatal rhag cael gwaith. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gofynnir ichi gynhyrchu tystiolaeth ddogfennol wreiddiol a chyfredol o'ch hawl i weithio yn y DU.  

DIOGELU DATA  

Bydd unrhyw ddata amdanoch yn cael ei gadw'n ddiogel, gyda mynediad wedi'i gyfyngu i'r rhai sy'n ymwneud â delio â'ch cais yn y broses ddethol. Trwy lofnodi a chyflwyno'ch ffurflen gais rydych yn rhoi caniatâd i brosesu'ch data.  

EUOGFARNAU TROSEDDOL  

Mae sefydliadau addysg yn y DU wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob ymgeisydd roi gwybod i’r coleg am unrhyw gollfarnau sydd wedi’u disbyddu ac sydd heb eu disbyddu ar eu ffurflen gais ac wrth lenwi ffurflen Datgelu a Gwahardd. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at ddiswyddo. Ceir gwiriad rhestr 99 hefyd ar gyfer unrhyw un a fydd yn gweithio gyda dysgwyr neu'n dod i gysylltiad â dysgwyr, a rhaid i'r coleg ei dderbyn cyn y gall y gyflogaeth ddechrau.  

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH  

Rydym yn cydnabod buddion gweithlu amrywiol - rydym yn ystyried ein hunain yn gyflogwr o ddewis ac wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle.  

GOFYNION ARBENNIG  

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch cyn eich cyfweliad, cysylltwch â jobs@cymoedd.ac.uk.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The College is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects its employees to share its commitment.   

We have two exciting opportunities within the People and Culture Team at Coleg y Cymoedd. 

This is a great opportunity to work for a well-established organisation that values your contribution, supports your personal development and challenges you to do your absolute best for our learners and colleagues. 

THE POSITION 

POST 1 – ASSISTANT DIRECTOR OF PEOPLE AND CULTURE 

We have an exciting opportunity for an Assistant Director to join our award-winning People and Culture team. Based at our Rhondda Campus, the successful candidate will join us on a full-time, permanent basis and will receive a number of benefits and a competitive salary of £39402 to £46248 per annum. The ideal candidate will be confident in delivering quality advice on People policy and processes, building a rapport with key stake holders with the ability to integrate seamlessly with their business area of responsibility. Based within the Department of People and Culture, you will closely with the Director of People and Culture in creating and implementing departmental plans. The successful candidate would also lead on people analytics and organisational development and design. As such, the ideal candidate needs to be pragmatic and have a solution focussed approach to working.  Having sound judgement is also key to the success of this role. 

POST 2 – BUSINESS PARTNER – PEOPLE AND CULTURE (WELSH SPEAKING) 

We have an exciting opportunity for a Business Partner to join our award-winning People and Culture Team. Based on the Rhondda Campus, the successful candidate will join us on a full-time, permanent basis and will receive a number of benefits and a competitive salary of £24243 to £26622 per annum. The ideal candidate will be confident in supporting the core people function of a number of teams across the college. The successful candidate will be required to be a fluent in Welsh and will support the Welsh agenda of the college. As such, the ideal candidate will be ambitious, hardworking and passionate about promoting good practice. 

THE ORGANISATION 

It is a very exciting time for Coleg y Cymoedd – outcomes for learners have improved significantly, with examples of sector leading practice in some schools, and both academic and vocational programmes achieving outcomes in line with national comparators. We have made a significant investment in the estate, which includes two new campuses at Aberdare and Nantgarw, and a number of industry specific centres of excellence supported by a range of high-profile employers. 

The college’s success would not be possible without the dedication and commitment of our employees and the People and Culture team work hard to ensure that Coleg y Cymoedd is a good place to work. This has been recognised through various awards and accolades, including Investors in People (IIP), Public Health Wales Corporate Health Standard and the Stonewall Top 100 Employers list for LGBT Equality. 

THE LOCATION  

Rhondda Campus (with flexibility to work for part of the week from other campuses.) 

Rhondda Campus, Llwynypia is approximately 15 miles north of Cardiff. The campus is easily accessible by car, bus or train. The Rhondda forms part of Rhondda Cynon Taff County Borough and is most noted for its historical coal-mining history. The campus is only a short drive from Treorchy, the 2020 award winning High Street of the Year. For those looking to relocate, the Rhondda also has very affordable housing prices.   

POST 1 

KEY RESPONSIBILITIES  

To assist the Director of People & Culture is creating and implementing departmental plans, which involves identifying departmental / college needs and establishing plans of action. 

KEY REQUIREMENTS  

 • Qualified to HR Degree level or Level 5 CIPD 
 • Experience of working within a People and Culture (HR) Team 
 • An understanding of current employment legislation 
 • Experience of people analytics or organisational development and design 

POST 2 

KEY RESPONSIBILITIES  

The Business Partner will work as part of the People and Culture team and provide a comprehensive advisory service to managers and colleagues regarding contractual, legal, policy and best practice people management requirements.  

KEY REQUIREMENTS  

 • Qualified to Level 3 CIPD 
 • Experience of working within a People & Culture (HR) Team 
 • Fluent Welsh Speaker 

WHAT WE OFFER  

 The college offers a range of wellbeing and work-life balance benefits to recognise and reward the essential contribution our staff make to our success and growth. To name but a few, you will have access to:   

 • Final salary pension schemes  
 • Free on-site parking on all our campuses  
 • Discounted leisure membership  
 • Employee Assistance Programme (EAP)  
 • Generous annual leave entitlement  
 • Family friendly policies  
 • Access to free Wi-Fi and Microsoft Office 365  
 • Staff recognition awards  
 • Opportunities for development   

WHY YOU SHOULD APPLY  

 • Competitive salary  
 • Industry specific centres of excellence  
 • Award winning college and team  
 • Very competitive benefits package  
 • Excellent opportunities for growth and development   

RECRUITMENT SCHEDULE  

The closing date for applications is Friday 6 August at 12:00PM (shortlisted candidates to be advised on Friday 20 August 2021). If you do not hear from the college by 20 August 2021, you should assume that your application has been unsuccessful on this occasion.  

The interview will take place on: 

Assistant Director - Wednesday 1 September 2021  

Business Partner - Monday 6 September 2021 

If you are shortlisted and would like the interview to be conducted in Welsh, please contact jobs@cymoedd.ac.uk 

Please note: The college would normally obtain references before applicants are invited to interview.  

HOW TO APPLY  

Please complete all parts of the application form and return it to jobs@cymoedd.ac.uk  

Please ensure you use the Job Description and Person Specification to explain how your skills, experience and attributes make you suitable for the post. A full employment history is required, including details of any gaps in employment. Please do not include a CV.  

If you wish to the post the application instead, please send to:  

The People and Culture Team,  

Coleg y Cymoedd 

Rhondda Campus,  

Llwynypia,  

Tonypandy, 

RCT, 

CF40 2TQ  

For an informal discussion about this post please contact the People and Culture Team on 01443 663 201 to arrange a mutually convenient time to speak to Julie Rees, Director of People and Culture. 

For more information on the college take a look at our Website, Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn.  

RIGHT TO WORK IN THE UK  

Section 8 of the Asylum and Immigration Act 2008 makes it a criminal offence for an employer to take on a new employee whose immigration status prevents the employee from taking up employment. If you are invited to attend an interview you will be asked to produce original and up to date documentary evidence of your right to work in the UK.  

DATA PROTECTION  

Any data about you will be held securely, with access restricted to those involved in dealing with your application in the selection process. By signing and submitting your application form you are giving consent to the processing of your data.  

CRIMINAL CONVICTIONS  

All education establishments in the UK are exempt from the Rehabilitation of Offenders Act 1974. In practice this means that all applicants must inform the college of any spent and unspent convictions on their application form and when completing a Disclosure and Barring form. Failure to provide this information may result in dismissal. A list 99 check is also obtained on anyone who will be working with or coming into contact with learners and must be received by the college before employment can commence.  

EQUALITY AND DIVERSITY  

We recognise the benefits of a diverse workforce – we consider ourselves to be an employer of choice and are committed to eradicating discrimination in the workplace.  

SPECIAL REQUIREMENTS  

If you require any reasonable adjustments to enable you to either apply for this post or to participate in the interview process, please contact jobs@cymoedd.ac.uk 

re commensurate with the grade and responsibilities of a Business Partner

ose changes which are commensurate with the grade and responsibilities of an Assistant Director of People and Culture

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert