This job has expired

HR Officer - Swyddog Adnoddau Dynol

Employer
Arts Council of Wales
Location
Based at any one of the Arts Council of Wales offices in Cardiff, Colwyn Bay or Carmarthen
Salary
Grade C: Starting salary of £30,142
Closing date
28 Sep 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Swyddog Adnoddau Dynol

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd C: Cyflog cychwynnol o £30,142

Lleoliad: Gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru ym Mae Caerdydd, Caerfyrddin neu Bae Colwyn. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.

Am y rôl


Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol i ymuno a’i dîm AD bach ond prysur. Mae’r Swyddog AD yn cefnogi gweithgareddau AD Cyngor y Celfyddydau trwy gynorthwyo’r Pennaeth AD i gyflawni amcanion strategol allweddol. Mae rôl y Swyddog AD yn amrywiol ac yn cynnwys gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau AD mewnol ac allanol, cynorthwyo gyda datblygu a gweithredu polisïau, gweithdrefnau a mentrau AD, arwain ar ymgyrchoedd penodol recriwtio a phenodi, a chynhyrchu data ac adroddiadau ar gyfer ystod o Bwyllgorau mewnol.

Amdanoch chi

Rydych yn gymwys hyd at lefel 5 CIPD neu mae gennych brofiad proffesiynol perthnasol mewn rôl AD o fewn tîm AD prysur, gyda dealltwriaeth dda o brosesau a gweithdrefnau AD. Rydych yn deall deddfwriaeth cyflogaeth, mae gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, ac mae gennych ymwybyddiaeth o’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â chefnogi staff mewn perthynas â materion cyfrinachol a sensitif. Rydych hefyd yn deall yn drylwyr gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac wedi ymrwymo iddynt.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddatblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Sut i ymgeisio

Cyflwynwch Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn fformat Word. Os hoffech chi gyflwyno’ch cais mewn fformat arall, fel nodyn llais, fideo neu fideo Iaith Arwyddion Prydain, cysylltwch â ni yn gyntaf os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau: 12:00pm (canol dydd) dydd Mercher, 28 Medi 2022

Cyfweliadau: Dydd Iau, 13 Hydref 2022

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd y Cyngor Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.

HR Officer

Full time, 37 hours per week

Permanent

Grade C: Starting salary of £30,142

Location: This role can be based at any one of the Arts Council of Wales offices in Cardiff, Colwyn Bay or Carmarthen. We are currently working in a hybrid way.


About this role

The Arts Council of Wales is looking for a HR Officer to join its small but busy HR team. The HR Officer supports the Arts Council’s HR activities by providing assistance to the Head of HR to deliver key strategic objectives. The role of HR Officer is varied and includes acting as first point of contact for internal and external HR queries, assisting with the development and implementation of HR policies, procedures and initiatives, leading on specific recruitment and selection campaigns, and producing data and reports for a range of internal Committees.

About you

You are qualified to CIPD level 5 or equivalent or have relevant professional experience in a HR role within a busy HR team, with a good understanding of HR processes and procedures. You understand employment legislation, have excellent communication skills, and have an awareness of the responsibilities associated with supporting staff in relation to confidential and sensitive matters. You also thoroughly understand and are committed to equality, diversity and inclusion.

Welsh language

We work in both English and Welsh. Fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post. Upon appointment we can support you to develop and improve your language skills and to increase your confidence in speaking and writing in Welsh.

How to apply

Please submit the Application Form and the Equality, Diversity and Inclusion Monitoring Form in Word format. If you would like to submit your application in an alternative format, such as voice note, video or British Sign Language video, please contact us first.

Closing date: 12:00pm (midday) Wednesday, 28 September 2022

Interviews: Thursday, 13 October 2022

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

The Arts Council of Wales is an inclusive employer, and we wish to reflect the diverse communities we serve. Applications from culturally and ethnically diverse people and underrepresented groups are encouraged and warmly welcomed. Applications are welcomed in Welsh or English and we will correspond with you in your language of choice. Applications submitted in Welsh will be treated no less favourably than applications submitted in English. We aim to take positive steps to ensure that all candidates are selected for jobs solely on their suitability for the role.

The Arts Council will provide support to ensure that you feel comfortable joining the organisation, the type of which may be new or unfamiliar to you, so that you can feel your best self at work. Mentoring or training will also be provided during the induction period, if required.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert