Human Resources Administrative Officer (Part-Time, FTC)

Employer
Snowdonia National Park Authority / Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
Salary of £21,575 - £22,777 per annum (pro rata)
Closing date
4 Apr 2023

View more

Sector
Agriculture & Forestry
Contract Type
Contract
Hours
Part Time
Job Type
HR Administrator

Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol (Rhan-Amser, FTC)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol dwyieithog i ymuno â’n tîm yn rhan amser, gan weithio dau ddiwrnod yr wythnos, ar gontract tymor penodol i gyflenwi dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Y Manteision

- Cyflog o £21,575 - £22,777 y flwyddyn (pro rata)
- Pensiwn
- Lwfans Gwyliau o 24 diwrnod (pro rata)
- Dydd Gwyl Dewi i ffwrdd (1af o Fawrth)
- Gweithio Hybrid
- Cynllun beicio i'r gwaith
- Cynllun Cymorth Prynu Car
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Y Rôl

Fel Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol, byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol AD ​​i'n staff a'n rheolwyr.

Gan gyfathrebu trwy e-bost a llythyrau i weithwyr a thrydydd parti, byddwch yn sicrhau yr ymdrinnir â phob ymholiad a chais yn effeithiol ac yn effeithlon.

Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda'r broses recriwtio, casglu dogfennau hawl i weithio a chwblhau cytundebau, llythyrau cynnig a phecynnau sefydlu ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Diweddaru ein siartiau strwythur sefydliadol
- Gosod swyddi gwag ar y system recriwtio
- Diweddaru tracwyr gyda dechreuwyr, ymadawyr ac ystadegau cydraddoldeb
- Defnyddio systemau pobl i gofnodi data a sicrhau ansawdd data
- Cynnal a threfnu'r systemau ffeilio electronig a phapur

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol, bydd angen:

- Rhuglder yn y Gymraeg
- Profiad gweinyddol
- Profiad o ddefnyddio systemau data i drin data cyfrinachol a sensitif
- Profiad o gynhyrchu adroddiadau
- Gallu defnyddio e-bost, Zoom, Teams, Excel a chyfryngau cymdeithasol
- Cael addysg hyd at safon TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg neu gyfwerth
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 4 Ebrill 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr AD, Gweinyddwr Adnoddau Dynol, Cynorthwyydd AD, Cynorthwyydd Adnoddau Dynol, Cydlynydd Adnoddau Dynol, Cynorthwyydd Gweinyddol, Cydlynydd AD, Cynorthwy-ydd Swyddfa, neu Weinyddwr Swyddfa.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle newydd fel Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Human Resources Administrative Officer (Part-Time, FTC)
Penrhyndeudraeth, Gwynedd

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Eryri National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a bilingual Human Resources Administrative Officer to join our team on a part-time basis, working two days per week, for a fixed term contract to cover a period of maternity leave.

The Benefits

- Salary of £21,575 - £22,777 per annum (pro rata)
- Pension
- Holiday Allowance of 24 days (pro rata)
- St David’s Day off (1st of March)
- Hybrid Working
- Cycle to work scheme
- Car Buying Assistance Scheme
- The chance to work in an area of outstanding natural beauty

The Role

As a Human Resources Administrative Officer, you will provide an HR admin service to our staff and managers.

Communicating via email and letters to employees and third parties, you will ensure all enquiries and requests are dealt with effectively and efficiently.

You will also assist with the recruitment process, gathering right to work documents and completing contracts, offer letters and induction packs for successful applicants.

Additionally, you will:

- Update our organisational structure charts
- Place vacancies on the recruitment system
- Update trackers with starters, leavers and equality statistics
- Use people systems to record data and ensure data quality
- Maintain and organise the electronic and paper based filing systems

About You

To be considered as a Human Resources Administrative Officer, you will need:

- Fluency in Welsh
- Administrative experience
- Experience using data systems to handle confidential and sensitive data
- Experience producing reports
- Proficiency using email, Zoom, Teams, Excel and social media
- To be educated up to GCSE standard in Welsh, English and Maths or equivalent
- A full, valid driving licence

The closing date for this role is 4th April 2023.

Other organisations may call this role HR Administrator, Human Resources Administrator, HR Assistant, Human Resources Assistant, Human Resources Co-ordinator, Administrative Assistant, HR Co-ordinator, Office Assistant, or Office Administrator.

So, if you’re looking for a new opportunity as a Human Resources Administrative Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert

Similar jobs